roman polanski (2)

more on paedophilia
the ghost writer by roman polanski